Contact Us 
For inquiries, please contact us below. 
Rm.903, 9F, NO.88, Sec.2
Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist.,
Taipei City 100 TAIWAN

info@sophisca.com
T: +886 2 27721557
F: +886 2 27723378


No. 107, Nangang 3 R.D.,
Nantou City,

Nantou County 540 TAIWAN